Vuelta Sportiroda adatvédelmi nyilatkozata

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, www.vuelta.hu oldalon elérhető portál és az annak részét képező valamennyi interaktív és egyéb szolgáltatás (együttesen: szolgáltatás) keretében végzett - a felhasználók személyes adatainak - kezelésére vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozói szabályokat tartalmazza.

 

I. AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

 • Az adatkezelő neve: Vuelta Kft.
 • Képviselője: Eisenkrammer Károly
 • Az adatkezelő székhelye: 1104 Budapest, Bodza utca 31/a.
 • Az adatkezelő postacíme: 1103 Budapest, Hangár utca 10.
 • Elérhetőség: info@vuelta.hu  www.vuelta.hu

 

II. AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA:

 1. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, határozott és kellő tájékoztatás utáni hozzájárulása alapján történik az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.
 2. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) 5. § (1) a) alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
 3. A Szolgáltatás technikai hátterének biztosítását, a szerverek üzemeltetését az üzemeltető végzi. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják az Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit. Az Adatvédelmi Nyilatkozat folyamatosan elérhető a szolgáltatás regisztrációs felületén. A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő maga az üzemeltető, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 4. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. Az adatkezelés csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében történik, s kizárólag olyan adat kezelése, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 5. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése során az üzemeltető munkavállalói mindig a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.

 

 

III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 1. Az üzemeltető által végzett adatkezelés elsődleges célja a szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő biztosítása. Az üzemeltető által végzett adatkezelésnek az is a szolgálati célja, hogy
  1. a regisztrált felhasználókat azonosíthassa,
  2. a felhasználók számára felvilágosításokat adjon,
  3. közreműködjön a működési problémák elhárításában,
  4. a megfelelő működtetés biztosításában,
  5. az üzemeltetőt megillető jogok biztosításában.
 2. Az üzemeltető a személyes adatok:
  1. feldolgozását tisztességesen és törvényesen végzi;
  2. gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból végzi, és további feldolgozásukat nem folytatja e célokkal összeférhetetlen módon.
  3. gyűjtése és/vagy további feldolgozása során figyelemmel van arra, hogy a személyes adatok a gyűjtésük és/vagy feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek legyenek;
  4. gyűjtése, kezelése során figyelemmel van arra, hogy az adatok pontosak, és ha szükséges, időszerűek legyenek; minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hibás vagy hiányos adatok, tekintettel gyűjtésük vagy további feldolgozásuk céljaira, törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;
  5. tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával a regisztrált felhasználók hozzájárulnak az üzemeltető által végzett fenti célú adatkezelésekhez.

 

 

IV. REGISZTRÁCIÓ:

 1. A felhasználók által magukról önkéntesen megadott adatok felhasználhatóak a felhasználók profiljaiban marketing,- és reklámcélokra is. A személyre szabott szolgáltatás keretében az üzemeltető a felhasználók egyéni profiljának felhasználásával a profiloknak megfelelő reklámokat juttathat el a felhasználók részére hirdetéseken keresztül, illetve egyéb módon. Az üzemeltető a reklámok eljuttatásakor betartja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit is.
 2. A szolgáltatás használata regisztráció nélkül („személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélküli használat”) is lehetséges, azonban lehetnek olyan szolgáltatások a Web oldalon melyek csak a személyes adatok megadása esetén elérhetők.
 3. A regisztráció során a felhasználó
  1. kötelezően, illetve
  2. opcionálisan megadható adatokat közöl / közölhet.
 4. A regisztráció során kötelezően megadandó adatok, a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek
  1. a regisztráló beazonosításához
  2. egy-egy szolgáltatás biztonságos és jogszerű hozzáféréséhez, illetve
  3. használatához elengedhetetlenül szükségesek.
 5. A kötelezően megadandó adatok különösen a felhasználó azonosításához szükséges
  1. Vezetéknév,
  2. Keresztnév
  3. születési dátum,
  4. neme,
  5. ország,
  6. irányítószám/város,
  7. utca/házszám,
  8. e-mail,
  9. pólóméret,
  10. egyesület,
  11. számlázási név,
  12. számlázási cím
 6. A felhasználót bármikor megilleti az a jog, hogy bizonyos adatokat nem ad meg. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatkezelés alapja a felhasználó határozott és előzetes hozzájárulása. Ez a fenti körülmény azonban természetesen azzal járhat, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az üzemeltető a felhasználók által önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisként kezeli.
 7. A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap­ látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezen adatok némelyike személyes adatoknak minősül, kezelése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.
 8. A napló-fájlokról statisztika készül. A havi napló-állományokat az üzemeltető szerverén egy éven keresztül tárolja, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott, majd törli.
 9. A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lehetne.
 10. A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az regisztráló tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulása beszerezésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellegének, a kezelendő adatok körének, az adatkezelés céljának, időtartamának, az adatkezelő személyének, valamint az esetleges adatfeldolgozó személyének közlésére. Az adatszolgáltatás főszabály szerint önkéntes, az regisztráló nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez. A regisztráló a www.vuelta.hu bizonyos szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott felhasználásához. Jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen, amely sikertelensége esetén az adatkezelő döntésével szemben 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

V. COOKIE (SÜTIK) HASZNÁLATA:

 1. A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére.
  1. adatfeljegyzés,
  2. a felhasználó azonosítása,
  3. a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése,
  4. a szolgáltatás hatékonyságának növelése,
  5. a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása,
  6. piackutatás céljából.
 2. Az ennek következtében az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja a felhasználó azonosító adataihoz. A session cookie-k a felhasználói látogatás végén automatikusan törlődnek. A felhasználó az Internetes böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy egyes oldalak vagy funkciók nem működnek teljes mértékben, vagy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos hozzáférésekhez.
 3. Az üzemeltető az adatfájlok használatával birtokába került adatokat csak az érdekelt felhasználó előzetes hozzájárulásával közölheti harmadik személlyel, kivéve a bíróságok, más hatóságok, jogszabály által előírt kötelező adatszolgáltatást.
 4. Az üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. E telepítésekért, az abból eredő károkért üzemeltető kizárja felelősségét. Ilyen eset lehet például ha a Felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.
 5. Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat.
 6. A szolgáltatás keretén belül észlelt kétséges vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az üzemeltető jogosult felhívásokat, vagy közleményeket küldeni, vagy elérhetővé tenni a felhasználó adatainak felhasználásával is. Jogosult a jogsértő, vagy valószínűsíthetően jogsértő hozzászólást vagy tartalmat előzetes értesítés nélkül eltávolítani. Az üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 

VI. ADATBIZTONSÁG, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

 1. Az üzemeltető mindenkor az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít, de a technika gyors mértékű változása és fejlődése miatt nem tudja garantálni, hogy a felhasználóknak a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos, vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat fürkésszenek ki. A felhasználó is megadhatja az Adatvédelmi Nyilatkozatban lehetővé tett módon a felhasználó személyes adatait harmadik személynek, aki azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatja. Mindezen esetekben az üzemeltető felelőssége kizárt.
 2. A felhasználót kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért.
 3. Az üzemeltető, mint adatkezelő, kérésre köteles tájékoztatást adni a felhasználónak
  1. az üzemeltető által kezelt adatairól,
  2. az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
  3. időtartamáról,
  4. kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat.
 4. A felhasználóknak korlátlanul joga van kérni adatai törlését az info@vuelta.hu e-mail címen. A törlés az e-mail kézbesítését és elolvasását követő 8 napon belül történik meg.
 5. A személyes azonosító és a jelszó törlése a felhasználó személyes profilja megszüntetésével egyidejűleg kérhető.
 6. Az a felhasználó, aki úgy ítéli meg, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, e körben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.
 7. Az üzemeltető a felhasználó által a szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősségét kizár.
 8. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó az Adatkezelési Szabályzatban írtakat megsértette, a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait jogosulatlanul, vagy jogsértő módon adta meg, akkor az üzemeltető megtesz minden szükséges jogi intézkedést az okozott kár megtérítésének érvényesítése, valamint a jogsértő személy jogi úton történő felelősségre vonásának kezdeményezése érdekében.
 9. Amennyiben valaki a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (direkt marketing célokra, stb..) használja, vagy egyébként az Adatkezelési Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegi, illetve a szolgáltatás használata során ilyen kárt okoz, úgy az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítésének érvényesítése iránt, a jogsértő jogi felelősségre vonásának kezdeményezése iránt.

 

VII. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

Amennyiben az üzemeltető az Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítja, az üzemeltető a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot köteles közzétenni a szolgáltatás nyitóoldalán. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása a közzététel napján lép hatályba.

 

VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotörvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság segítségét is (1530 Budapest, Pf. 5., 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/C).

 

Belépés
Elfelejtett jelszó